Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego

 
 

Otrzymane wsparcie z środków unijnych.

Otwórz w nowym oknie

   Zobacz podpisanie pre-umowy o dofinansowanie.                  

Dofinansowanie z R.P.O.W.Ś.

 

 

Starania o dofinansowanie prac przy zabytkowym kościele Sw. Trójcy parafia podjęła w 2007 r. Dnia 21.05.2007 r. proboszcz parafii  ks. Stanisław Lachtara złożył fiszkę o dofinansowanie z EFRR w osi priorytetowej Nr..5 - działanie 5.3

             17.09.2008 r. parafia poprzez Ks. Mariana Czajkowskiego składa dwa komplety wniosku do RPOWŚ  na lata 2007 –2013 na projekt pn. Renowacja XVII wiecznego kościoła parafialnego p.w. Św. Trójcy w Skarżysku Kościelnym w ramach działania 5.3 – publiczne inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu.  

Do wniosków dołączono następujące załączniki:

   -   Studium Wykonalności – opracowane przez firmę pana Bartosza Szymusika PPUH „BaSz" z Końskich

-   Tabelę E7. Harmonogram rzeczowo finansowy wg. wzoru udostępnionego przez RPOWŚ

-         Oświadczenie Beneficjęta o dostarczeniu wniosku sporządzonego przy pomocy Aplikacji Generatora Wniosków

-         Płytę CD z plikami dotyczącymi wniosku

29.12.2008 r. parafia doręczyła  wyjaśnienia w sprawie uchybień w studium wykonalności

 

Powyższe opracowania wykonano przy pomocy Urzędu Gminy w Skarżysku Kościelnym

Na ręce Wójta Gminy pana Zbigniewa Celskiego składam serdeczne podziękowania wszystkim pracownikom zaangażowanym w realizację powyższego zadania, a zwłaszcza panu Robertowi Gładysiowi za wielki wkład w opracowaniu powyższej dokumentacji.

        10.02.2009 r. parafia otrzymała radosną informację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego – Departament Funduszy Strukturalnych – iż Projekt Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Trójcy w Skarżysku Kościelnym znalazł się na zatwierdzonej przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w dniu 5 luty 2009 r. liście podstawowej Projektów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu w ramach Działania 5.3 – uzyskując 64 punkty. Całkowita wartość projektu wynosi 879 144, 87 zł.,a przyznana kwota dofinansowania 527 486,92 zł.

        17.02.2009 r. na uroczystym spotkaniu zorganizowanym przez Urząd Marszałkowski w Sali Kominkowj Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach została podpisana PRE-UMOWA z parafią Św. Trójcy w Skarżysku Kościelnym, którą reprezentował Ks. Proboszcz Marian Czajkowski.
Na wyżej wymienionym spotkaniu obecny był także Wójt Gminy Skarżysko Kościelne pan Zbigniew Celski.

 Podpisanie pre-umowy o dofinansowanie.

 

 

 

 

 

 

 

Umowa o dofinansowanie została podpisana

W dniu 15 maja br. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej RPOWŚ na lata 2007-2013,
podpisał Umowę o dofinansowanie z Parafią Rzymsko – Katolicką p.w. Św. Trójcy w Skarżysku Kościelnym na zadanie pn.:
„Renowacja XVII wiecznego barokowego kościoła parafialnego p.w. Św. Trójcy w Skarżysku Kościelnym” w ramach działania 5.3 „Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu”.
Koszt całkowity inwestycji wynosi 879 144,87 PLN, w tym kwota dofinansowania z EFRR: 527 486,92 PLN.

powrót