Protok z trzeciego zebrania Zespou Synodalnego w parafii

pw. Trjcy witej w Skarysku Kocielnym z dnia 15. 02. 2009 r.

1.      Przewodniczy zebraniu ks. Proboszcz Marian Czajkowski.

2.      W spotkaniu wzio udzia 6 uczestnikw:

 

      Ks. Andrzej Czajkowski

      s. Agnieszka Adamczewska

      p. Marta Kwiatkowska

      p. Urszula Kwiatkowska

      p. Andrzej Kwiatkowski

      p. Marianna Tarabasz;

      p. Kazimierz Piotrowski;

      p. Anna Kaleta.

3. Na spotkaniu kady uczestnik przedstawi swoje przemylenia dotyczce problematyki nadesanej przez Komisj ds. Duszpasterstwa Maestw i Rodzin.
Poniej zamieszczono wnioski z rozmw, ktre przeprowadzono wg punktw zamieszczonych w nadesanej ankiecie.

 

I. Jaka jest struktura maestw i rodzin na terenie parafii?

1.             W parafii jest okoo 1062 rodziny, 36 maestw yje bez sakramentu
maestwa, 67 maestw jest rozwiedzionych, 12 rodzin to inne wyznania,
a 9 rodzin jest wielodzietnych (3 i wi
cej dzieci).

2.      Najwikszym problemem rodzin naszej parafii jest alkoholizm oraz bezrobocie i zwizane z tym masowe wyjazdy jednego z maonkw, a czasami obu, za granic do pracy. Dzieci pozostaj tylko z jednym rodzicem, a nawet pod opiek dziadkw, bd w skrajnych wypadkach starszego rodzestwa.

II. Jakie formy duszpasterstwa maestw i rodzin istniej w parafii.

1.             W kady drugi i czwarty pitek miesica czynna jest poradnia rodzinna.
Wtedy maonkowie i ci, ktrzy przygotowuj si do zaoenia rodziny mog
przyj po rad. Poradni prowadzi p. Jolanta Zawisza.

2.      Narzeczeni bior udzia w przygotowaniu do sakramentu maestwa, mog
korzysta z poradni rodzinnej, ks. Proboszcz podejmuje rozmowy z narzeczonymi.

3. W naszej parafii w tym roku jeszcze nie rozpoczlimy pracy formacyjnej z modzie ponadgimnazjaln, nie liczc scholi modzieowej.

Ta forma duszpasterstwa jest zaplanowana od przyszego roku.

III. Jakie s oczekiwania maestw i rodzin od Kocioa

1.     Oczekiwania rodzin od wsplnoty Kocioa:

      Do kancelarii przychodz ludzie z rnymi problemami, czsto s to
problemy zoone, nie do rozwizania przez kapana. Parafianie czuj,
e niektre sprawy przekraczaj kompetencje ich duszpasterza. Ale
mona odpowiednio pokierowa ludzi. Kontakt ze specjalist jest
bardzo potrzebny.

      Parafianie oczekuj rwnie rzetelnego potraktowania ich w czasie
sakramentu pokuty. Niektrzy tylko w ten sposb mwi o problemach maeskich i rodzinnych.

      Rodziny, ktre yj w oparciu o mio Chrystusa czuj, e potrzebuj
wsparcia, moliwoci spotkania z innymi wierzcymi rodzinami. Jest
wtedy atwiej o przestrzeganie wartoci w yciu codziennym.

      Rodziny potrzebuj opiekuna, animatora, ktry bdzie prowadzi ich
formacj chrzecijask, sam bdc osob yjc duchem Chrystusa.

      Wierzcy musz otrzyma mocny krgosup moralny, oczekuj, e Koci mimo i bdzie to niepopularne i krytykowane, bdzie stal na stray nauczania Chrystusa i bdzie rzetelnie przekazywa je ludziom.

      Wierzcy czuj potrzeb pomocy rodzinom potrzebujcym, ale potrzebuj kogo kto mgby tym pokierowa.

2. Nasza parafia nie ma dowiadczenia wsplnot i ruchw rodzin. S jednak
rodziny ywo angaujce si w ycie parafii. By moe owocem tego bdzie
potrzeba zaoenia ruchu zrzeszajcego chtne rodziny naszej parafii.

 


powrt